วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บทที่ 2

บทที่ 2 วิธีระบบ
ความหมายวิธีระบบหมายถึง วิธีระบบเป็นวิธีการรวมหน่วยย่อยๆ ซึ่งเป็นอิสระจากกันให้มีความสัมพันธ์กันโดยการจัดระเบียบอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้องค์ประกอบของระบบ
1. ข้อมูลป้อนเข้า (input) ได้แก่วัตถุดิบ ข้อมูลดิบ


2. กระบวนการ (process) ได้แก่ วิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้


3. ผลลัพธ์ (output) ได้แก่ ผลงานที่ได้มาจากข้อมูลป้อนเข้าและกระบวนการซึ่งจะนำไปประเมินผล


4. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ได้แก่ ผลการประเมินการทำงานของระบบ ซึ่งสามารถประเมินย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน

ขั้นตอนการจัดระบบขั้นตอนการจัดการ


1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ


1.1 เคราะห์แนวทางการปฏิบัติ (mission analysis) คือการพิจารณาทิศทางที่จะดำเนินการจุดมุ่งหมายของระบบ


เพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้


1.2 วิเคราะห์หน้าที่ (functional analysis)

เป็นการกำหนดหน้าที่โดยละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติงาน


1.3 วิเคราะห์งาน (task analysis) กำหนดไว้ในขั้นวิเคราะห์หน้าที่ และงาน


1.4 วิเคราะห์วิธีการและสื่อ (methods-means analysis) เป็นการกำหนดหลักการปฏิบัติ กลวิธีและสื่อที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมาย


2 ขั้นการสังเคราะห์ระบบวิธีการสังเคราะห์ระบบ (system synthesis) ช่วยให้มีสมดุลของขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ปัญหามีขั้นย่อยดังนี้


2.1 การเลือกวิธีการหรือกลวิธี

2.2 การแก้ปัญหา

2.3 การประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3.ขั้นการสร้างแบบจำลองวิธีการเขียนแบบจำลอง อาจเขียนได้หลายแบบ


3.1 แบบจำลองแนวนอน


3.2 แบบจำลองแนวตั้ง


3.3 แบบจำลองแนวนอนผสมแนวตั้ง


3.4 แบบจำลองแบบวงกลมหรือวงรี


3.5 แบบจำลองกึ่งแผนภาพกึ่งรูปภาพ


3.6 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์


4. ขั้นการจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงหรือแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบก่อนนำไปใช้จริงวิธีระบบในการเรียนการสอน

1. ระบบการเรียนการสอนของเกอร์ลาชและอีชี


1.1 การกำหนดจุดมุ่งหมาย

1.2 การกำหนดเนื้อหา

1.3 การประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น

1.4 การกำหนดกลยุทธวิธีการสอน

1.5 การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน

1.6 การกำหนดเวลาเรียน

1.7 การจัดสถานที่เรียน

1.8 การเลือกสรรทรัพยากร

1.9 การประเมิน

1.1 0การวิเคราะห์ผลย้อนกลับ
2. ระบบการผลิตชุดการสอนแผนจุฬา3. ระบบการสอนตามแนวพุทธวิธีวิธีระบบกับสื่อการเรียนการสอน1. การผลิตสื่อ2 .การใช้สื่อ3. การเก็บรักษาสื่อบทสรุปวิธีระบบเป็นผลของการรวมหน่วยย่อยๆ ซึ่งเป็นอิสระจากกันให้มีความสัมพันธ์กันโดยการจัดระเบียบและสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้